Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady korzystania ze sklepu internetowego będącego pod adresem internetowym: Trejka.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
2. Sklep jest prowadzony przez: TREJKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 31a, 15-192 Białystok, NIP: 9662085626, REGON: 200704864, Zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423570, zwaną dalej „Administratorem sklepu”.
3. W sklepie zakupy może dokonywać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostka organizacyjną nieposiadająca zdolności prawnej.
4. Składając zamówienie Klient rejestruje się w sklepie i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Promocje oferowane przez Sklep objęte są oddzielnym regulaminem dostępnym w każdej promocji.

§2 Produkty

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż programów komputerowych („Szablony”, „Pluginy”) zwanych razem „Produktami” oraz usług („Usługi”) zwanych dalej „Usługami”.
2. Realizacja każdej Usługi oferowanej przez Sklep objęta jest oddzielnym regulaminem, który Klient akceptuje przy składaniu zamówienia.
3. Produkty sprzedawane w Sklepie objęte są licencją GNU GPL i są dostępne na stronach ich producentów.
4. Wszystkie oferowane produkty dostępne są z licencją na 1 adres internetowy. W przypadku innego rodzaju licencji informacja podana jest w opisie produktu.
5. Sklep oświadcza, że posiada zgodę producentów produktów do ich odsprzedaży wyłącznie z usługą instalacji.

§3 Instalacja produktu i jego aktywacja

1. Po dokonaniu zakupu i opłacie zamówienia, klient przesyła dane potrzebne do dokonania instalacji produktów (login i hasło do instalacji WordPress). Sklep instaluje zakupione produkty i aktywuje licencje.
2. Instalacja produktów dokonywana jest na czystej instalacji WordPress (bez wprowadzonych zmian).
3. W przypadku, gdy klient jest zainteresowany instalacją produktów na instalacji WordPress, na której jest już wcześniej zainstalowany inny szablon WordPress, koszt takiej usługi ustalany jest indywidualnie.

§4 Aktualizacja produktów

1. Produkty oferowane w sklepie objęte są wieczystą, darmową aktualizacją, która dokonywana jest samodzielnie przez Klienta, bezpośrednio w panelu WordPressa w dziale aktualizacja. W przypadku, gdy klient nie potrafi dokonać samodzielnie aktualizacji, taką usługę może wykonać Sklep. Koszt takiej usługi ustalany jest indywidualnie.
2. W przypadku zaprzestania świadczenia aktualizacji przez producenta danego produktu Sklep jest zwolniony od dostarczania dalszych aktualizacji dla tego produktu.

§5 Wsparcie techniczne

1. Administrator Sklepu zapewnia bezpłatne wsparcie techniczne na okres 6 miesięcy od momentu zakupu i instalacji produktu na wskazanej lokalizacji.
2. Płatne wsparcie techniczne jest dostępne po upływie bezpłatnego okresu wsparcia i jest dostępne jako Usługa w sklepie.
3. Usługi i pomoc wchodzące w skład wsparcia technicznego są dostępne na stronie https://2b4.pl/pomoc-przy-szablonie/

§6 Składanie zamówień

1. Klient dokonuje zakupu w Sklepie poprzez prawidłowe wypełnienie formularzu zamówienia,
2. Klient zobowiązuje się do prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
3. Zamówienia można składać całodobowo.
4. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia Sklep informuje Klienta o otrzymaniu zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta stosowne potwierdzenie.
5. Zamówienie uważane jest za przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta.
6. Sklep i Klient związani są cenami Produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§7 Płatności i realizacja zamówień

1. W Sklepie jako płatność obowiązuje przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Sklepu podane po złożeniu zamówienia.
2. W przypadku gdy w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia brak jest zapłaty za zamówiony Produkt, zamówienie jest anulowane.
3. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu płatności.
4. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sklepu płatności z tytułu zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§8 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów należy składać poprzez formularz kontaktowy na stronie https://2b4.pl/strony/reklamacja/ lub listownie, w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego reklamację. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. faktura VAT, potwierdzenie przelewu).
2. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
3. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§9 Odstąpienie od umowy

1. Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w momencie kiedy nie nastąpiła instalacja przez Sklep zamówionego produktu na wskazanej lokalizacji. W takim przypadku Sklep zwróci Klientowi wpłaconą kwotę za produkt.
2. W przypadku kiedy Sklep rozpoczął usługę instalacji produktu na wskazanej lokalizacji, możliwość odstąpienia od umowy nie przysługuje.

§10 Wymogi techniczne

1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta wymaga: dostępu do sieci Internet, korzystania z przeglądarki stron www (zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer od ver. 8.0, Mozilla Firefox od ver. 6.0, Opera od ver. 12.0, Google Chrome od ver. 20.0 oraz Safari od ver. 5.1), posiadania aktywnego i sprawnego konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.
2. Korzystanie z produktów wymaga instalacji najnowszej wersji PHP i WordPress.
3. Sklep nie odpowiada za powolne funkcjonowanie produktów w związku z hostingiem nie spełniających wymagań WordPress https://pl.wordpress.org/about/requirements/

§11 Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie Sklepu (zdjęcia, opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe) są własnością Administratora sklepu.
2. Zabrania się ich powielania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody Administratora sklepu.

§12 Ochrona danych osobowych

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora sklepu w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
2. Administrator Sklepu jest administratorem danych osobowych.
3. Sklep zbiera jedynie dane podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, a także w celach marketingowych i promocyjnych.
4. Każda osoba dokonująca zakupów i rejestrująca się w Sklepie wyraża zgodę na otrzymywanie (na wpisany przez siebie adres e-mail) informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówień, zawiadomień o zmianach regulaminu itp.
5. Informacje handlowe, marketingowe, o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach lub promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę
6. Administrator sklepu informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
7. Dane klientów podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. W dowolnej chwili Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia a także do żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych podpisanego wniosku.

§13 Postanowienia końcowe

1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sklepu.
2. W przypadku zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed tą datą.
3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.
4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
5. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją sklepu. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2019 r.