Skip to content

Regulamin projektowania stron

Aktualizacja regulaminu: 21.02.2021r.

1. Wykonawca: TREJKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Moniuszki 31a, 15-192 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS 0000423570, NIP 9662085626, REGON 200704864, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu TREJKA Sp. z o.o., zwaną dalej Wykonawcą,
2.Zamawiający – osoba lub firma / osoba reprezentująca firmę (wymieniona w potwierdzeniu zamówienia) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 DEFINICJE

Strony nadają stosowanym w niniejszej umowie terminom następujące znaczenie:
1. Internet – ogólnoświatowy zbiór sieci komputerowych, które są ze sobą połączone, umożliwiając w ten sposób swobodną wymianę informacji między jego użytkownikami.
2. Strona internetowa / landing page – pojedynczy dokument HTML lub pojedyncza strona WordPress, które użytkownik widzi w oknie przeglądarki po wprowadzeniu jej adresu. Strona oprócz tekstu może zawierać również grafikę, hiperłącza i inne rozszerzenia multimedialne.
3. Strona www, blog, poratl (zwana dalej stroną www) – jest rodzajem strony internetowej, większej i bardziej rozbudowanej od typowych stron informacyjnych czy hobbystycznych. Portal internetowy, oprócz funkcji typowo informacyjnej, oferuje użytkownikowi udogodnienia w postaci usług interaktywnych, takich jak: wyszukiwarka stron internetowych, możliwość założenia konta, możliwość pobierania plików, możliwość wnoszenia opłat.
4. Nazwa domeny – łatwy do zapamiętania adres danej strony WWW, pod którą można umieścić portal WWW oraz założyć konta e-mail itp.
5. Hosting – zachowanie strony internetowej w pamięci serwera w celu udostępnienia jej użytkownikom Internetu.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY / REGULAMINU

1. Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia i instalacji na serwerze i pod adresem www wskazanym przez Zamawiającego strony internetowej na platformie WordPress lub w wersji HTML  zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
2. Wykonawca nie będzie przeprowadzał hostingu strony www. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca przedstawi ofertę hostingu stron www.

§ 3 REALIZACJA UMOWY / REGULAMINU

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie informacje oraz dokumenty i materiały własne niezbędne do stworzenia strony www, logo, treści słowne. W sytuacji kiedy Wykonawca we własnej ocenie nie został poinformowany w wystarczającym stopniu, może domagać się udostępnienia uzupełniających dokumentów i materiałów własnych Zamawiającego koniecznych do wykonania
zobowiązania. Ze swej Strony Zamawiający zobowiązuje się spełnić uzasadnione żądania Wykonawcy. W przeciwnym razie Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z powodu niewykonania strony www w umówionym terminie.
2. Wykonawca przystąpi do realizacji projektu strony w terminie 1-2 dwóch dni od dnia spełniania następujących warunków przez Zamawiającego:
a) przekazanie wytycznych, propozycji graficznych, treści oraz innych elementów które mają zostać uwzględnione w projekcie strony, w szczególności tych, o których mowa w ust. 1.,
b) uiszczeniu zaliczki, o której mowa w § 6 ust. 3 lit a).
3. Projekt zawierający oprawę graficzną zostanie wykonany w terminie 2-3 dni od spełniania warunków, o których mowa w ust. 2 i przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
4. Zamawiający po otrzymaniu projektu strony ma możliwość zgłaszania uwag i poprawek w terminie 3 dni roboczych.
5. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w ostatecznej wersji strony o ile wynikają one z pierwotnych wytycznych Zamawiającego i nie sprzeciwiają się temu możliwości techniczne.
6. W ramach uzgodnionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do 3 poprawek.
7. Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji ostatecznej wersji strony w terminie 3 dni od dnia otrzymania ostatecznego projektu.
8. W przypadku braku uwag w terminie, o którym mowa w ust. 4 przyjmuje się, że Zamawiający akceptuje otrzymany projekt portalu w całości.

§ 4 WDROŻENIE I PRZYJĘCIE STRONY WWW

1. Wykonawca wdroży stronę poprzez umieszczenie go na serwerze i pod adresem www wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty zaakceptowania projektu.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne do jego obsługi, modernizacji oraz administracji loginy, hasła itp.
3. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru strony www bądź też zgłoszenia ewentualnych uwag dotyczących wdrożenia i funkcjonowania strony www w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku braku zastrzeżeń przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował i odebrał stronę www bez zastrzeżeń.

§ 5 PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do korzystania ze strony www oraz do rozporządzania prawem do korzystania z niej bez ograniczeń terytorialnych .
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, zwłaszcza cyfrową w jakimkolwiek systemie;
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie, w tym także wprowadzanie do pamięci komputera;
c) rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej;
d) publiczne udostępnianie portalu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a zwłaszcza w sieciach informatycznych oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL;
e) rozpowszechnianie w ramach usług telefonii komórkowej, zwłaszcza WAP;
f) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania;
g) prawo do udzielania zezwolenia na wykorzystanie fragmentów portalu w celach promocyjnych i merchandisingu.
h) Prawo do opracowywania, zezwalania i udzielania dalszej licencji bądź zbycia praw.
3. Strony zgodnie potwierdzają, iż korzyści majątkowe do wszelkich rezultatów prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu.

§6 WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy oraz przeniesienie praw autorskich do powstałej strony www Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej na potwierdzeniu zamówienia
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone w następujących terminach:
a) 50% tytułem zaliczki płatne przed przystąpieniem do prac przez Wykonawcę, na podstawie faktury VAT zaliczkowej.
b) 50% w terminie 7 dni od dnia wydania strony www Zamawiającemu, na podstawie faktury VAT końcowej.
3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturach VAT wystawionych przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur zgodnie z niniejszą umową bez jego podpisu oraz przesyłania ich drogą elektroniczną.

§ 7 OŚWIADCZENIA I GWARANCJE STRON

1.Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że:
a) posiada doświadczenie w zakresie mediów elektronicznych gwarantujące realizację obowiązków wynikających z niniejszej umowy na optymalnym poziomie;
b) strona www jako całość ani żadna z tworzących go stron internetowych nie zawierają treści, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego, zwłaszcza z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich ani naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
c) strona www jako całość ani żadna z tworzących go stron internetowych nie zawierają nieautoryzowanych zapożyczeń, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego;
d) strona www jest odpowiednio zabezpieczona przed atakami i włamaniem (zgodnie z załącznikiem nr 1)
e) Zamawiający oświadcza i gwarantuje Wykonawcy, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do będących utworami informacji i dokumentów udostępnianych Wykonawcy w celu umożliwienia mu realizacji portalu.

§ 8 AKTUALIZACJA STRONY WWW, UŻYTY SZABLON I PLUGINY

1. Motyw i pluginy premium, które zostaną zainstalowane na stronie i ich aktualizacje – zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 9 KLAUZULA POUFNOŚCI

1.Strony uzgadniają, że informacje techniczne, handlowe oraz dotyczące organizacji i zarządzania uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji albo wykorzystanie ich w innym celu niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, nawet jeżeli jej działania nie zagrażają interesom drugiej Strony.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy warunki niniejszej umowy.

§ 10 ZNAK AUTORSKI

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może umieścić w witrynie portalu znak autorski o treści “Powered by TREJKA” będący linkiem do jego strony internetowej https://trejka.com/

§ 11 KARY UMOWNE

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w wykonaniu zobowiązań umownych spowodowanych działaniem siły wyższej. Strony zgodnie uznają, że siła wyższa oznacza nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, powstałe po podpisaniu umowy i niemożliwe do przewidzenia, które w całości lub w części uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Każda ze Stron może powołać się na siłę wyższą, pod warunkiem że niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu.

§ 12 ODSTĄPIENIE

1. Zamawiający do momentu przekazaniu strony www może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie obowiązków wynikających z umowy na okres przekraczający 10 dni.
2. Zamawiający do momentu przekazania strony www może odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka w dostarczeniu wersji ostatecznej strony www przekracza 30 dni.
3. Wykonawca do momentu przekazania strony www może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo wezwań nie dostarczy Wykonawcy wszelkich informacji oraz dokumentów i materiałów własnych niezbędnych do stworzenia portalu internetowego w wyznaczonym terminie.
4. Wykonawca do momentu przekazania strony www może odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka Zamawiającego w zapłacie zaliczki przekracza 15 dni.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Wykonawcy.
4. Oprócz użytych pluginów premium, Wykonawca zainstaluje inne, dostępne, darmowe pluginy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony ( SEO, przekierowania linków, analityki Google itp.)
5. Wykonawca przez okres ustalony w załączniku nr 1 świadczyć będzie pomoc i naukę w obsłudze strony (zdalnie za pomocą oprogramowania Anydesk + Skype +email+telefon)
6. Zapłata zaliczy wymienionej w §6 pkt.2 oznacza akceptację niniejszego regulaminu / umowy