Aktualizacja regulaminu: 21.02.2021r.

1. Zastępczy Rejestrator: TREJKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Moniuszki 31a, 15-192 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS 0000423570, NIP 9662085626, REGON 200704864, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu TREJKA Sp. z o.o., zwaną dalej Zastępczym Rejestratorem,
2.Zamawiający – osoba lub firma / osoba reprezentująca firmę (wymieniona w potwierdzeniu zamówienia) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 DEFINICJE

Strony nadają stosowanym w niniejszej umowie terminom następujące znaczenie:

 1. Nazwa domeny – łatwy do zapamiętania adres danej strony WWW, pod którą można umieścić portal WWW oraz założyć konta e-mail itp.
 2. Hosting – zachowanie strony internetowej w pamięci serwera w celu udostępnienia jej użytkownikom Internetu

§ 2 REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMEN INTERNETOWYCH

 1. Na zlecenie Zamawiającego Zastępczy Rejestrator dokona rejestracji dowolnej wolnej domeny internetowej,
 2. Rejestracja domeny dokonywana jest na OVH.pl lub JCHOST.pl
 3. Domena internetowa może być zarejestrowana na Zlecającego lub na Zastępczego Rejestratora.
 4. W dowolnym momencie współpracy na polecenie Zlecającego – Zastępczy Rejestrator dokona cesji domeny na Zlecającego,
 5. Ceny oraz regulaminy rejestracji domen są określone na stronach OVH.pl lub JCHOST.pl
 6. Okres rejestracji domeny internetowej ustalony jest na pełne 12 miesięcy.
 7. Po upływie okresu rejestracji (12 miesięcy) domena może zostać odnowiona na kolejny okres zgodnie z cennikiem OVH.pl lub JCHOST.pl
 8. Zastępczy Rejestrator refakturuje na Zamawiającego koszty domeny i jej odnowienia.

§ 3 REJESTRACJA I UTRZYMANIE HOSTINGU

 1. Na zlecenie Zamawiającego Zastępczy Rejestrator dokona rejestracji hostingu internetowego,
 2. Rejestracja hostingu dokonywana jest na JCHOST.pl lub na innym wspólnie uzgodnionym hostingu,
 3. Hosting może być zarejestrowana na Zlecającego lub na Zastępczego Rejestratora.
 4. W dowolnym momencie współpracy na polecenie Zlecającego – Zastępczy Rejestrator dokona cesji hostingu na Zlecającego,
 5. Ceny oraz regulaminy hostingu są określone na stronach JCHOST.pl
 6. Okres rejestracji hostingu ustalony jest na pełne 12 miesięcy.
 7. Po upływie okresu rejestracji (12 miesięcy) hosting może zostać odnowiony na kolejny okres zgodnie z cennikiem JCHOST.pl
 8. Zastępczy Rejestrator refakturuje na Zamawiającego koszty hostingu i jego odnowienia.

§ 4 REGULACJE PRAWNE

 1. Zastępczy Rejestrator nie odpowiada za bezprawne i nieetyczne wykorzystanie domen i hostingu.
 2. Za spory prawne wynikłe z bezprawnego wykorzystania domeny, hostingu lub wykorzystania zdjęć lub elementów z innych stron www odpowiada Zamawiający.
 3. W przypadku pozwów sądowych wynikłych z bezprawnego lub nieetycznego wykorzystania domen, hostingu lub elementów stron – Zastępczy Rejestrator jest z nich zwolniony.
 4. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami dla Zastępczego Rejestratora (max nieopłacone dwie faktury) to Zastępczy Rejestrator może zawiesić dostarczanie usług (hosting, domena).
 5. Odwieszenie lub przepisanie usługi  (hosting, domena) na Zamawiającego jest możliwe w momencie opłacenia wszystkich zaległych faktur dla Zastępczego Rejestratora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zastępczego Rejestratora.